TripAdvisor launches restaurant platform

January 18, 2017